Prywatne
1 tydzień temu
17 Wyświetlenia

Aukcja na sprzedaż należności wchodzących w skład masy upadłości

Usługi
Usługi finansowe
Inne
Warszawa, Polska

REGULAMIN AUKCJI

NA SPRZEDAŻ NALEŻNOŚCI

WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI

GLOBAL EXPO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

Aukcja zorganizowana jest na podstawie postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 10 maja 2024 r. (sygn. akt XVIII GUp 61/22).

 

§ 1

1.      Przedmiotem aukcji jest nabycie pakietu należności wchodzących w skład masy upadłości Global Expo Sp. z o.o. w kwocie 6.511.602,28 zł (słownie: sześć milionów pięćset jedenaście tysięcy sześćset dwa złote i dwadzieścia osiem groszy), szczegółowo opisanych i oszacowanych w opinii z dnia 29 lutego 2024 r. sporządzonej przez mgr Pawła Głodka – biegłego sądowego trzeciej kadencji przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w dziedzinie zarządzania i organizacji oraz analizy i wyceny przedsiębiorstw, za cenę wywoławczą nie niższą niż 54.869,54  zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze).

2.      Syndyk uprawniony jest do wyłączenia ze zbycia takich należności lub ich części, jeżeli do dnia zawarcia umowy cesji wierzytelności Upadłego (włącznie z tym dniem) zostaną one uregulowane na rzecz Global Expo – w takim przypadku cena sprzedaży wierzytelności nie zostanie pomniejszona o uzyskaną kwotę.

3.      Aukcję prowadzi syndyk masy upadłości lub osoba przez niego upoważniona.

4.      Szczegółowe informacje na temat wierzytelności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl.

5.      Wyklucza się zapłatę ceny nabycia w drodze kompensaty z ewentualnymi należnościami przysługującymi oferentowi wobec upadłego.

 

§ 2

1.      Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 6 czerwca 2024 r., godz. 10.00, w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

2.      Przed rozpoczęciem aukcji, osoby biorące w niej udział zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 5.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) przelewem na rachunek bankowy:

 

Global Expo Sp. z o.o. w upadłości

ul. Modlińska 6D, 03-216 Warszawa

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

22 1020 4900 0000 8902 3443 6595

 

najpóźniej w dniu 4 czerwca 2024 roku, przy czym nie spełnia tego warunku złożenie dyspozycji polecenia zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty wadium na wyżej wymienionym rachunku najpóźniej w dniu 4 czerwca 2024 roku. Wadia wpłacone przez osoby, które nie wygrały licytacji, zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom po przeprowadzeniu aukcji, natomiast wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy wygrywający oferent nie wpłaci wylicytowanej ceny nabycia w sposób i w terminie wskazanym w § 4 pkt 2.

3.      Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji jest uprzednie przedstawienie przez niego prowadzącemu aukcję pisemnego oświadczenia stwierdzającego, iż (i) zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym należności będących przedmiotem aukcji i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, (ii) akceptuje wzór umowy, stanowiącej podstawę do dokonania cesji należności na nabywcę, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu aukcji, (iii) zobowiązuje się zapłacić cenę przed zawarciem (podpisaniem) umowy cesji wierzytelności Upadłego oraz (iv) zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie i akceptuje jego treść oraz, iż nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń. 

4.      Aukcja odbywa się w ten sposób, iż syndyk lub osoba przez niego upoważniona rozpoczyna licytację od ceny wywoławczej. Uczestnicy aukcji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi kwota postąpienia.

5.      Minimalną kwotę postąpienia ustala się na kwotę nie mniejszą niż 500,00 zł (pięćset złotych).

6.      Syndyk lub osoba przez niego upoważniona wybiera ofertę tego uczestnika aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył – trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem.

 

§ 3

1.      Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu aukcji oraz odstąpienia od przeprowadzenia aukcji lub jej unieważnienia bez podania przyczyny.

2.      Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec syndyka z tytułu, o którym mowa w § 3 pkt 1.

 

§ 4

1.      Kupujący (cesjonariusz) jest zobowiązany zapłacić cenę przed zawarciem (podpisaniem) umowy cesji wierzytelności Upadłego.

2.      Oferent, który wygra aukcję, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2024 r. włącznie, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości całą zaoferowaną kwotę, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty na rachunku. W przypadku braku wpłaty ceny nabycia w wyżej wymienionym terminie, umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą, a wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości.

3.      W przypadku gdy kupujący, którego ofertę wybrał syndyk będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży (cesji) przedmiotu aukcji i nie podpisze umowy w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r., wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości.

4.      Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący (cesjonariusz).

5.      Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec syndyka z tytułu, o którym mowa w § 4 pkt 1 Regulaminu.

 

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

Netinterpress
Na Listi.pl od: 3 miesiące
Użytkownik jest offline
Zobacz wszystkie ogłoszenia
Dodaj do ulubionych
Dodaj do porównania
Zgłoś nadużycie
© 2024 Listi.pl - Darmowe ogłoszenia i reklama dla Ciebie i Twojej firmy